E-portfoolio

Mis vahe on e-portfooliol ja digitaalsel arengumapil?

Kõige lihtsam vastus oleks sellele, et digitaalne arengumapp on e-portfoolio üks osa. E-portfoolio kaudu saab ennast esitleda ja tõestada oma professionaalset arengut laiemalt ning läheneda õppimisele õppijakesksemalt. E-portfoolio võib sisaldada mitmeid digitaalseid arengumappe (näiteks koolituste arengumappe, hobide arengumappe jt), CV-d, haridusteed, töökogemusi, täiendkoolitustel osalemist, publikatsioone, projektides osalemist, viiteid avaldatud õppematerjalidele jpm …

E-portfoolio sisaldab digitaalsel kujul erinevaid materjale, mis tõestab professionaalset arengut ning sisaldab reflektsiooni õpitu ja arengu kohta.

E-portfoolio kohta on erinevaid definitsioone.

Ülemaailmselt on e-portfoolio valdkonna üks tuntumaid eestvedajaid Helen Barrett (2010) defineerinud e-portfooliot järgmiselt:  kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja personaalset arengut teatud ajavahemiku jooksul. Olulise tähtsusega on õppija refleksioonid endaloodud materjalide kohta, aga ka refleksioonid arengu kohta portfoolios esitatud teemal. H. Barrett peab oluliseks, et e-porfoolios on kajastatud refleksioonid mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. (Allikas: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-portfoolio-moiste-ja-naited ).

E-portfoolio võimaldab läheneda õppimisele õppijakesksemalt, kus õppur ise organiseerib oma tegevusi, muuta õpitegevused paindlikumaks, rõhutab elukestvat õpet, lisaks toetab e-portfoolio kasutamine pädevusepõhist hindamist (Atwell, 2007). Tulevikku vaadates võib hinnata, et e-portfooliost saab uut tüüpi dünaamiline CV, kuhu on salvestatud kogu elutöö, millest luuakse erinevates formaatides vaateid esitamiseks kas sõpradele ja perekonnale, koolile, tööandjale, tööintervjuul või sisseastusmiseksamitel (Stefani, Mason, Pegler, 2007).
(Allikas: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-portfoolio-moiste-ja-naited ).

Tänapäeval kasutatakse e-portfoolioid ka personaalsete õpikeskkondadena. Kui personaalse õpikeskkonna kaudu õppija esitleb end teksti ja piltide kaudu, siis e-portfoolio personaalse õpikeskkonna kontekstis võimaldab esitleda end reflektsiooni ja enesearengu suunast lähtuvalt.

Atwell (2007) usub aga hoopis, et e-portfoolio moodustab üleüldse personaalse õpikeskkonna DNA, kui kasutada bioloogiast ülevõetud metafoori. Ilma portfooliota pole personaalne õpikeskkond muud kui üks üleskiidetud virtuaalne õpikeskkond. Personaalne õpikeskkond on kui keskkond, kus õpilane oma õppimise läbi teeb ning pidevas muutumises ja täiendamisel olev e-portfoolio on selle keskmes. E-portfoolio ja personaalne õpikeskkond on tema arvates erinevad, kuid nad täiendavad teineteist. Personaalne õpikeskkond võimaldab kasutajal luua, esitleda ja muuta oma e-portfooliot ja identideeti. E-portfoolio aga on kui peegel, mis aitab kasutajal reflekteerida oma õpitu üle. Samuti võib portfooliot kasutada kui hindamisvahendina.

(Allikas: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/e-portfoolio-ja-sotsiaalne-tarkvara-e-portfoolio-kui-personaalne-opikeskkond/).

Näiteid e-portfooliotest

 

Traditsiooniliselt kasutatakse e-portfooliote keskkondadeks ajaveebi, wiki ja kodulehe vahendeid. Ideekaartide loomise keskkonnad ei ole kõige klassikalisemad e-portfoolio keskkonnad, kuid samas võimaldavad väga hästi strkutureerida sisu. Enamus sisust peab asuma väljaspool ideekaardi keskkonda. Kommenteerimisvõimalust siin ei ole. Olenevalt keskkondadest on võimalik teha ka ühistööd. Erinevad idekaartide vahendid leiate Koolielust.

Näide