Õpetaja töö ja pädevused

Ootused õpetajale on läbi aegade olnud kõrged, ent tänapäeval tundub aeg-ajalt, et õpetajatele esitatavad nõuded aina kasvavad. Mida oodatakse õpetajalt? Kõigepealt muidugi  ainealaseid ja pedagoogilisi teadmisi-oskusi, laia silmaringi ja kursisolekut kõige uuega, suhtlemisoskust ja empaatiavõimet, analüüsioskust, reflektsiooni jne.. Kõige keerulisem, mida õpetajatelt oodatakse, on oskus näha ette tulevikku ja valmisolek suunata õppijaid nii, et nad oleks võimelised tuleviku maailmas edukalt  hakkama saama. Õpetajalt oodatakse ettenägemisoskust ja oskust kujundada teadmisi ja hoiakuid, mida õpilastel tulevikus edukaks toimetulekuks digimaailmas tõenäoliselt  vaja võib minna. Alljärgnevas videoklipis räägivad digipädevuste teemal õpetajad ja õppejõud erinevatelt haridustasemetelt.

Selleks, et aina kiiremini muutuvas maailmas hakkama saada, peab õpetaja ise olema valmis pidevaks enesearendamiseks. Õpetaja teab, et täna hästi toimivad meetodeid peab ilmselt juba homme muutma. Selleks, et tulla toime kõigi muutuste tuules, vajab õpetaja selget arusaama iseendast – millises punktis ma õpetajana oma arenguteel hetkel olen ja kuhu tahan tulevikus jõuda.  Kaardistades oma arengut, sõnastades oma olemasolevaid pädevusi ning luues arenguplaani, puutub iga õpetaja ühel hetkel kokku ka haridustehnoloogiliste pädevustega.

Haridustehnoloogiliste pädevuste süsteem on välja töötatud selleks, et aidata õpetajal positsioneerida end info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutajana õppeprotsessis. Kuna kogu maailm, sealhulgas haridussüsteem liigub aina enam digitaliseerituse poole ja õppijate jaoks on digivahendite kasutamine iseenesestmõistetav ja igapäevane, peab ka õpetaja digivahendite kasutamisel õppijatega sammu pidama. Tehnoloogia kasutamine õppetöös ei ole midagi uut, ega erilist vaid ajaga kaasaskäimine, see aitab õppimist vaheldusrikkamaks ja mängulisemaks muuta. Haridustehnoloogia on valdkond, mis uurib, millises suunas tehnoloogiline maailm liigub ning mõtestab, kuidas digivahendeid otstarbekalt õppimisel ja õpetamisel kasutada.

Järgnev peatükk annab ülevaate haridustehnoloogilistest pädevustest, mis toetuvad ISTE standardile.