Pädevuste tõendamine Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammis

Kogu koolitusprogrammi läbimiseks ei pea õpetaja ega õppejõud ilmtingimata läbima kõiki sellesse kuuluvaid mooduleid. Kui moodulites kirjeldatud pädevused on omandatud eelnevate koolituste käigus või hoopis iseõppimise teel, on võimalik neid arengumapis tõendada ning taotleda koolitusprogrammi läbimist tõendav tunnistus

Mis on pädevus? See on teadmiste, oskuste ja hoiakute integreeritud kogum, mille olemasolu ja/või saavutatuse taset on võimalik tõendada ja hinnata [Varasemate Õpingute ja töökogemuse arvestamine- VÕTA]. Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi raames omandatavaid pädevusi kirjeldavad mooduli õpiväljundid, mille saavutamist tõendatakse digitaalse arengumapi kaudu.

Pädevusi on tõendada võimalik:

  • tunnistuste alusel, mille lisa/õiend avab koolituse sisu (näiteks sisaldab teemade loetelu) 
  • oskuste tõendamise kaudu, näidates tehtut digitaalses arengumapis (näiteks läbi oma õpilaste tööde)

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammis saab pädevusi tõendada vaid põhimoodulite osas (I kuni V moodul). Tunnistust ei saa taotleda pädevuste tõendamise teel eelmooduli ega koolitusprogrammi läbimiseks vajalike valikkursuste (3 EAP) osas.

Taotluse vaatab läbi hindamiskomisjon, kes hindab pädevuste saavutatust vastavalt moodulis kirjeldatud õpiväljunditele (arvestatud/mittearvestatud). Hindamiskomisjon koosneb mooduli juhist ja ühest vastava mooduli koolitajast. Taotlejal on võimalus komisjoni otsust apelleerida 7 päeva jooksul pärast selle saamist. Apelleerimise hindamiskomisjoni moodustavad kõigi moodulite juhid v.a. mooduli juht, kes andis esialgse hinnangu. Taotluste arvu osas piiranguid ei ole, õpetajal on võimalik taotleda tunnistust kõigi viie põhimooduli eest.

Soovid taotleda  tunnistust pädevuse tõendamise teel?

  1. Loe endale huvipakkuva mooduli õpiväljundeid ning mõtiskle, kas Sul on vajalik kompetents olemas ning kas ja milliste näidetega saaksid enda või oma õpilaste tööde kaudu selles kirjeldatud pädevusi demonstreerida.
  2. Valmistu oma digitaalses arengumapis tõendama iga moodulis nõutud pädevust/õpiväljundit. Kõigi moodulite ülesannete kirjeldused leiate siit. Seo oma digitaalses arengumapis iga väljund konkreetse näitega enda-, oma õpilaste töödest või tunnistusega.
  3. Esita digiallkirjastatud taotlus koos pädevust tõendava digitaalse arengumapiga e-postil koolitus@hitsa.ee

Eelmisel kuul laekunud taotlused vaadatakse üle järgneva kuu 10. kuupäevaks. Otsus koos kirjaliku tagasisidega tehakse taotlejale teatavaks järgneva kuu 20. kuupäevaks. Apellatsiooni vaatavad läbi hingehoidjad (v.a. esmahindajad) järgmise kuu 10. kuupäevaks pärast otsuste teatavaks tegemist

Oma töös lähtuvad hindajad hindaja eetika koodeksist http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10467709/lisad/10467711

HITSA jätab endale õiguse vajadusel muuta/täpsustada ülalpool kirjeldatud pädevuste tõendamise protsessi.