Avatud sisu kasutamine

Enda õppematerjale koostades tuleks autoriõiguse järgimisele tähelepanu pöörata, et hiljem oleks võimalik õppematerjale teiste õpetajatega jagada. Eesti väiksuse juures on oluline, et õpetajad teeksid omavahel koostööd ning igas õppeaines tekkiks avalike ja edasiarendust võimaldavate õppematerjalide kogu. Et oma õppematerjali Creative Commons litsentsi alusel jagada, peavad kõik õppematerjali koostamisel kasutatud teiste autorite teosed ka vastava litsentsi valikut võimaldama. Õppematerjali jaoks litsentsi valimine sõltub järgmistest asjaoludest:

  • teiste autorite teosed, mida oma õppematerjali koostamisel on kasutatud;
  • keskkond, kus õppematerjal avaldatakse;
  • piirangud, millega soovitakse oma õppematerjali kaitsta.

Kui õppematerjali koostamisel on kasutatud teiste autorite teoseid, siis tuleb jälgida, millise litsentsi alusel need avaldatud on. Creative Commons litsentsiga materjalide kohandamisel ning nende põhjal uute teoste kokkupanemisel tuleb kasutada omavahel ühilduvaid litsentse. Litsentside ühilduvus on esitatud tabelis 2 (Creative Commons, 2011). Kõige vabam on Attribution litsents, mida saab aluseks võtta kõigi teiste Creative Commons litsentsiga teoste loomisel. Ainsaks tingimuseks Attribution litsentsiga teose kasutamisel on esialgsele teosele ja selle autorile viitamine. Mõnevõrra piiratum on Attribution-NonCommercial litsents, mida saab aluseks võtta kolme NonCommercial piiranguga litsentsiga teostele. ShareAlike piiranguga litsentsid eeldavad, et edasiarendatud teos avaldatakse täpselt sama litsentsi alusel. NoDerivs piiranguga litsentside alusel avaldatud teoseid ei saa kohandada ega võtta aluseks tuletatud teoste loomisel, neid tohib levitada vaid täpselt esialgsel kujul.

Tabel 2. Creative Commons litsentside omavaheline ühilduvus

Creative Commons litsentside omavaheline ühilduvus

Teiseks sõltub litsentsi valik keskkonnast, kus oma õppematerjal avaldada kavatsetakse. Osa keskkondi võimaldab valida kõigi 6 Creative Commons litsentsi vahel (näiteks Koolielu ja SlideShare). Teistes keskkondades on kõik avaldatud materjalid sama litsentsi alusel. Näiteks Vikipeedia ja LeMill kasutavad kõigi tekstimaterjalide jaoks Attribution-ShareAlike litsentsi. See litsentsi kasutamine terve keskkonna ulatuses võimaldab teoseid toimetamise käigus omavahel ühendada ja muul viisil taaskasutada.

Kolmandaks argumendiks litsentsi valikul on piirangud, millega soovitakse oma õppematerjali kaitsta. Üldiselt soovitatakse õppematerjalide puhul hoiduda NonCommercial piirangust, kuna ärilise kasutuse piire on sageli raske täpselt määratleda (Keats, 2006). ShareAlike piirang tagab selle, et õppematerjali põhjal teiste poolt loodud tuletatud teosed oleks sama litsentsiga kättesaadavad. Seetõttu peetakse haridusliku sisu jaoks sobivaimaks Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsi. Olukordades, kus soovitakse oma materjali võimalikult laia taaskasutamist või materjali loomisesse on panustatud suhteliselt vähe aega (näiteks foto), sobib avaldamiseks kõige paremini Creative Commons Attribution litsents. Selle litsentsi alusel avaldatud materjale saab kasutada ka ülejäänud viie Creative Commons litsentsi alusel avaldatavates teostes. Samuti on Creative Commons Attribution litsentsi alusel avaldatud materjale võimalik korrektse viitamise korral kasutada täielikult autoriõigusega kaitstud teostes.

Üks erijuhtum teiste autorite sisu kasutamisel on vistutamine, mis võimaldab kuvada ühe veebikeskkonna sisu teise veebikeskkonna lehel. Üheks levinud rakenduseks on näiteks YouTube keskkonnas avaldatud videote kuvamine teistel lehekülgedel. Vistutamise puhul ei ole oluline vistutatava teose litsentsi järgida, kuna sel juhul kopeeritakse ainult üks koodirida (ingl. k. embed code), mis kirjeldab ära video või muu meediasisu asukoha. Vistutatud sisu paikneb ikka esialgses serveris ning seda ei kopeerita. Seega võimaldab vistutamine lisada oma õppematerjalidesse ka täielikult autoriõigusega kaitstud sisu.

Õppematerjale koostades on oluline viidata kõigile õppematerjali juures kasutatud teostele. Autoriõiguse seaduse järgi tuleb viites ära näidata kasutatud teose autori nimi (kui see on teosel näidatud), teose nimetus ja avaldamisallikas.

Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus õppematerjali koostades ei ole võimalik leida kõiki soovitud illustratsioone avatud sisulitsentsi alusel. Sel juhul on võimalik illustratsioone kasutada autoriõiguse seaduse § 19 järgi, mis lubab õiguspäraselt avaldatud teose kasutamist illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. Paraku ei saa selliseid illustratsioone sisaldavaid õppematerjale avaldada Creative Commons litsentsi alusel. Samuti ei saa sellistes materjalides kasutada enamikku Creative Commons litsentsiga avaldatud sisu (erandiks on ainult Creative Commons Attribution litsents, mille ainsaks piiranguks on viitamiskohustus). Autoriõigusega kaitstud illustratsioone sisaldavaid õppematerjale saab vabalt kasutada tunnis ning jagada õpilastele suletud õpikeskkonna vahendusel. Kahjuks pole võimalik selliste materjalide avaldamine avalikus veebis. Üheks lahenduseks on enne avaldamist eemaldada autoriõigusega kaitstud illustratsioonid ning jätta nende asemele viited illustratsiooni algallikale.

Praktiline tegevus: